Forskningsanslag

Anslag kan sökas för exempelvis teknisk utrustning eller för inköp av specificerade tjänster som utförs på en institution eller en klinik. I en sådan ansökan skall det tydligt framgå att de tjänster som man avser utförs av personal anställd vid en institution eller klinik och att denna har arbetsgivaransvar. Forskningsansökan skall innefatta hypotes och målsättning, beskrivning av metod och studiegrupper (t ex patienter). Forskargruppens sammansättning och kompetens skall beskrivas. Betydelsen av forskningen skall belysas, liksom hur resultaten kommer att redovisas. Om ett etiskt godkännande finns när ansökan skrivs skall diarienummer eller datum för godkännandet anges. Stiftelsen utgår från att innan forskningen påbörjas skall ett etiskt tillstånd finnas. Ansökningar för forskningsanslag kan sökas av postdoc.-forskare och forskaranmälda doktorander. För en person som precis har börjat sin forskarkarriär, men som ännu inte har blivit forskaranmäld, måste ansökan göras av en senior forskare. Ett beviljat anslag avser perioden 1 juni ansökningsåret till 31 maj året efter. Forskningsmedel kan beviljas tre år i rad, efter det skall det vara ett uppehåll på minst ett år.

OBS att den som inte är forskaranmäld kan inte söka ett doktorandstipendium! Det går alltså inte att söka icke definierade doktorandmånader att delas ut inom en forskargrupp.

Utbetalning kommer att ske till en akademisk institution, en klinik eller motsvarande. Ange hur Du önskar att betalningen skall ske (bg/pg), och till vilken institution/klinik detta nummer är kopplat till.

En kortfattad redovisning av forskningsresultaten skall skickas till Stiftelsen Tysta Skolan senast ett år efter det att anslaget har beviljats. Skicka gärna med eventuella publikationer eller inskickade manuskript. Redovisning är en förutsättning för framtida forskningsanslag.