Forskningsanslag

Anslag kan sökas för teknisk utrustning eller för inköp av specificerade tjänster som utförs på en
institution eller en klinik. Om anslag för specificerade tjänster söks skall det tydligt framgå att de
tjänster som man avser utförs av personal anställd vid en institution eller klinik som innehar
arbetsgivaransvar. De sökta beloppen behöver motiveras (tid, kostnad och vad man syftar till att
göra med medlen).

Forskningsansökan skall innefatta

 • Hypotes och målsättning
 • Beskrivning av metod och studiegrupper (t ex patienter)
 • Beskrivning av forskargruppens sammansättning och kompetens
 • Betydelsen av forskningen, liksom hur resultaten kommer att redovisas
 • Diarienummer och datum för godkänd etisk ansökan om den redan finns. Stiftelsen utgår
  från att ett etiskt tillstånd skall finnas innan forskningen påbörjas.

Ansökningar för forskningsanslag kan sökas av

 • Disputerade forskare
 • Antagna till forskarstudier

För en person som precis har börjat sin forskarkarriär, men som ännu inte har blivit antagen till
forskarstudier, måste ansökan göras av en senior forskare.

Ett beviljat anslag avser perioden 1 juni beslutssåret till 31 maj året efter.

Forskningsmedel kan beviljas tre år i rad, efter det skall det vara ett uppehåll på minst ett år.

Utbetalning av medel

Utbetalning kommer att ske till en akademisk institution, en klinik eller motsvarande.

Ange hur Du önskar att betalningen skall ske

 • bg/pg
 • Till vilken institution/klinik detta nummer är kopplat

Redovisning

En kortfattad redovisning av forskningsresultaten skall skickas till Stiftelsen Tysta Skolan senast ett
år efter det att anslaget har beviljats. Skicka gärna med eventuella publikationer eller inskickade
manuskript. Redovisning är en förutsättning för framtida forskningsanslag.

Följande dokument skall bifogas:

 • Projektplan
 • Kort CV ( maximum 3 sidor)

 

Klicka här för att lämna in en ansökan

Ansök